• Contact us
 • Tiếng Việt
  Our partners

  News
  Last updated: 22/10/2015, 9:37 PM - View: 1012
  Ngân sách cho biến đổi khí hậu ở Việt Nam

  Chi tiết được thể hiện trong Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (CPEIR) với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

  Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (CPEIR) với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Báo cáo này đánh giá các chính sách và chi tiêu cho biến đổi khí hậu (BĐKH) của Việt Nam trong giai đoạn 2010–2013 tại năm bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải) và ba tỉnh (Bắc Ninh, Quảng Nam và An Giang). Để đánh giá chi tiêu công và tăng cường sự gắn kết với các mục tiêu và mục đích chính sách, một tiêu chí phân loại chi tiêu cho ứng phó với BĐKH đã được xây dựng. Phương pháp này được sử dụng để phân loại chi tiêu cho ứng phó với BĐKH theo ba trụ cột: (1) Chính sách và Quản trị (PG), Năng lực Khoa học, Công nghệ và Xã hội (ST), và Thực hiện đầu tư cho ứng phó với BĐKH (CCD). Phương pháp này cũng đánh giá mối liên hệ giữa các khoản chi tiêu trong mỗi trụ cột và chi tiêu của các ngành với hoạt động ứng phó với biến đổi (BĐKH) của Việt Nam. Tuy nghiên cứu này không đại diện cho toàn bộ các nỗ lực ứng phó với BĐKH của Việt Nam do khoảng 70% tổng chi đầu tư được thực hiện tại cấp tỉnh, nhưng do nghiên cứu được tiến hành tại năm bộ ngành quan trọng trong ứng phó với BĐKH về thể chế, chính sách và chi tiêu, nên có thể nói báo cáo đóng vai trò quan trọng với các đánh giá sâu sắc về chi tiêu cho ứng phó với BĐKH

  của Việt Nam. Dựa trên những kết quả nghiên cứu, Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu đề xuất các giải pháp và khuyến
  nghị nhằm thúc đẩy công tác ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua ngân sách nhà nước và cung cấp phân tích và thông tin cho các cơ quan ra quyết định về mức độ sẵn sàng trong việc nhân rộng các nỗ lực này, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa các chính sách của ngành và tỉnh. 

  Báo cáo này được công bố vào một thời điểm thuận lợi cho phép các khuyến nghị của nghiên cứu cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế—xã hội (PTKTXH) giai đoạn 2016–2020 khi Việt nam tăng cường những ứng phó của mình trước các rủi ro do BĐKH gây ra. Báo cáo đầy đủ và các tài liệu đi kèm có thể được tìm thấy trên website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư được xây dựng để tìm kiếm các giải pháp tài chính cho khí hậu ở Việt Nam (http://cfovn.mpi.gov.vn), và trên website của Ngân Hàng Thế Giới (www.worldbank.org/en/country/vietnam) và UNDP (www.vn.undp.org). Chi tiết báo cáo xem tại: link

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy