• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 05/01/2014, 10:00 AM - View: 381
  "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cac-bon rừng" giai đoạn 2011-2020

  (Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy