• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Urban development of Vietnam responding to climate change in the period 2013-2020

  (Decision No.2623/QD-TTg dated on December 31st, 2013)

  11/01/2014 - 4:47 PM
  Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015

  (Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012)

  06/01/2014 - 10:09 AM
  Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020

  (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012)

  05/01/2014 - 10:29 AM

  Trang số: 2 của 5 Trang trước | Trang Sau
  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy