• Contact us
 • Tiếng Việt

  Library
  Cập nhật ngày: 22/07/2013, 8:54 AM - Số lần xem: 470
  5.NGO (CARE, Oxfam và World Vision), 2010. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Một số mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của các tổ chức CARE, Oxfam và World Vision. Việt Nam, 2010. 44 trang.

  ---

  ---

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy