• Contact us
 • Tiếng Việt

  Library
  Cập nhật ngày: 24/07/2013, 8:53 AM - Số lần xem: 569
  3.CECI and Live&Learn, 2011. Các bài học kinh nghiệm và điển hình về quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng ở vùng cao Việt Nam. Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam (JANI). 26 trang.

  ----

  ---

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy