• Contact us
 • Tiếng Việt

  Library
  Cập nhật ngày: 25/07/2013, 8:53 AM - Số lần xem: 533
  2.NGO (CCWG), 2011. Biến đổi khí hậu: Tác động, khả năng ứng phó và một số vấn đề về chính sách (Nghiên cứu trường hợp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc). Nhóm công tác biến đổi khí hậu (CCWG) và Nhóm công tác dân tộc thiểu số (EMWG). Hà Nội

  ---

  ---

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy