• Contact us
 • Tiếng Việt
  Reports and Documents

  LIST OF PROJECT REPORTS RELATED TO CLIMATE CHANGE

  1.Reports at National Level

  1.1.ACCCRN, 2009. Responding to the Urban Climate Challenge. Published by: Institute for Social and Environmental Transition. 51 page. (8.5.2)

  1.2.ACCCERN-ISET, 2011. Catalyzing Urban Climate Resilience: Applying Resilience Concepts to Planning Practice in the ACCCRN program (2009-2011). 292 pages. (8.5.2)

  1.3.SNV and IIED, 2010. REDD and Sustainable Development– Perspective from Viet Nam. Redd Working Paper. London, United Kingdom (UK). 31 pages. (8.2.2)

  1.4.VDF, 2012. Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển. Diễn đàn phát triển Việt Nam. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội. 196 trang.

  1.5.ACCCRN, 2011. Climate Change Resilience Planning Policy: Lessons from ACCCRN Vietnam. National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies. May 2011, Hanoi. 41 pages. (8.5.2) (8.6.1)

  1.6.World Bank, 2011.  The Social Dimensions of Adaptation to Climate Change in Vietnam. Discussion Paper Number 17 (Pamela McElwee+Nghiem Phuong Tuyen+Hue) (8.2.3)

  1.7.World Bank, 2012. A Workbook on Planning for Urban Resilience in the face of Disasters: Adapting Experiences from Vietnam’s Cities to Other Cities. Washington DC. 168 pages. (8.5.2)

  1..8.UNDP, 2009. Viet Nam and Climate Change: A Discussion Paper on Policies for Sustainable Human Development. Hanoi, December, 2009. 47 pages. (8.2.3)

  1.9.UNDP, 2009. Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. Tóm tắt chính sách xây dựng khả năng phục hồi. Hà Nội. 11 trang.

  1. 10.UN-VN, 2011. Biến đổi khí hậu tại Việt Nam – Nỗ lực và kỳ vọng. 10 trang.

  1.11.UN-VN, 2011. The Challenge of Climate Change and Economic Development in Viet Nam. 22 pages.

  1.12.World Bank, 2011. Climate-Resilient Development in Vietnam: Strategic Directions for the World Bank. Vietnam Country Office. 105 pages. (8.3)

  1.13.ODI, 2001. Extension, Poverty and Vulnerability in Vietnam: Country Study for the Neuchâtel Initiative. Working paper 152. October 2001. 30 pages. (8.4.2)

  1.14.World Bank, 2010. Vietnam: Economics of Adaptation to Climate Change. 84 pages.

  1.15.CIEM (Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương) và UNU, 2012. Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam. NXB Thống kê, Hà Nội. 108 trang (8.3.

  1.16.Oxfam, 2008. Vietnam: Climate Change, Adaptation and Poor People. Hanoi. 52 pages.

  1.17.ISPONRE (MONRE), 2009. Vietnam Assessment Report on Climate Change. Hanoi. 109 pages.

  1.18.IMHEN, 2012. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. Chuyên đề về biến đổi khí hậu. Hà Nội: 231-266 trang.

  1.19.Oxfam and UN-VN, 2009. Responding to Climate Change in Vietnam: Opportunities for Improving Gender equality. A Policy Discussion Paper. Hanoi. 62 pages.

  1.20.MARD, 2012. Dự án quản lý thiên tai tại Việt Nam (WB5): Báo cáo đánh giá môi trường. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO). 119 trang.

  1.21.Vietnam, 2005. National Report on Disastaer Reduction in Vietnam (for the World Conference on Disaster Reduction,  Kobe-Hyogo, Japan, 18-22 January 2005). Hanoi. 31 pages.

  1.22. MARD, 2012. Viet Nam National progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action (2009-2011). Hanoi. 47 pages.

  1.23.NDM-P, 2007.  Báo cáo kết quả nghiên cứu rà soát lồng ghép quản lý thiên tai vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đối tác giảm nhẹ thiên tai. Hà Nội. 64 trang.

  1.24. MONRE, 2010. Vietnam’s Second National Coomunication to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Hanoi. 153 pages.

  1.25.SNV, 2009. Understanding REDD Implications for Lao PDR, Nepal and Vietnam. Indochina Carbon. Hanoi, Vietnam. 119 pages.

  1.26.World Bank, 2007. Estimating Global Climate Change Impacts on Hydropower Projects: Applications in India, Sri Lanka and Vietnam. Policy Research Working Paper No 4344. 38 pages.

  1.27.Carew-Reid, Jeremy, 2008. Rapid Assessment of the Extent and Impact of Sea Level Rise in Vietnam. Climate Change Discussion Paper 1, ICEM – International Centre for Environmental Management (ICEM), Brisbane, Australia. 75 p.

  1.28.KC08.29 – Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài. 398 trang.

  1.29. MARD, 2008. Tác động của biến đổi khí hậu đối với lâm nghiệp và đề xuất một số hoạt động giảm thiểu và thích ứng. Kỷ yếu Hội thảo lần 1: "Xây dựng Kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu", Đồ Sơn, ngày 14-15/8/2008. 10 trang.

  1.30.SNV, 2010. REDD and Sustainable Development – Perspective from Viet Nam. 31 pages.

  1.31.SNV, 2009. Understanding REDD : Implications for lao PDR, Nepal and Vietnam. 118 pages.

  1.32.CIFOR, 2012. Bối cảnh REDD+ ở Việt Nam: Nguyên nhân, đối tượng và thể chế. 75 trang.

  1.33.CIFOR, 2012. Analysing REDD+: Challenges and choices. 110 pages.

  1.34.CIFOR, 2011. REDD+ politics in the media : A case study from Vietnam. Working Paper 53. 35 pages.

  1.35.UN-REDD-VN, 2010. Applying the Principle of Free, Prior and Informed Consent in the UN-REDD Programme in Viet Nam. 55 pages.

  2.Reports for Northern Vietnam

  2.1.MARD and FAO, 2012. Guidelines for Integration Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation into Agriculture Development Planning Plans in Phu Tho Yen Bai and Lao Cai Provinces. Report in the context of  Project UNJP/VIE/037/UNJ “Strengthening Capacities to Enhance Coordinated and Integrated Disaster Risk Reduction Actions and Adaptation to Climate Change in Agriculture in the Northern Mountain Regions of Viet Nam”. Hanoi. May 2012. 40 pages.

  2.2.NGO (CCWG), 2011. Biến đổi khí hậu: Tác động, khả năng ứng phó và một số vấn đề về chính sách (Nghiên cứu trường hợp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc). Nhóm công tác biến đổi khí hậu (CCWG) và Nhóm công tác dân tộc thiểu số (EMWG). Hà Nội. 116 trang.

  2.3.Alger W. Neil, 1999. Social Vulnerability to Climate Change and Extremes in Coastal Viet Nam. World Development Vol. 27, No. 2, pp. 249±269, 1999.

   

  3.Reports for Central Vietnam

  3.1.IDS (Institute of Development Studies), 2007. Governance Screening for Urban Climate Change Resilience-building and Adaptation Strategies in Asia: Assessment of Da Nang, Vietnam. August 2007. 14 pages.

  3.2.MONRE and UNDP, 2009. Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. Tóm tắt chính sách . Hà Nội. 11 trang.

  3.3.MONRE and UNDP, 2010. Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. Báo cáo đầy đủ. Hà Nội. 160 trang.

  3.4.Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, 2011. Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo tổng kết dự án. 24 trang.

  3.5. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn, 2011. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

  3.6.UN-REDD-VN, 2011. About Pilote Site: Di Linh and Lam Ha Districts, Lam Ha Province. 5 pages.

  3.7.IGES, 2011. Payment for Environmental Services in Vietnam: An Analysis of the Pilot Project in Lam Dong Province. Forest Conservation Project ɾ Occasional Paper No. 5, April 2011. 47 pages.

   

  4.Reports for Southern Vietnam

  4.1.GTZ, 2003.  Climate Change and Development in Vietnam:  Agriculture and Adaptation for the Mekong Delta Region. Division 44 - Environment and Infrastructure - Climate Protection Programme. 27 pages.

  4.2.CSIRO, 2010. Adaptation Options to Reduce the Vulnerability of Mekong Water Resources, Food Security and the Environment to Impacts of  Development and Climate Change.

  4.3.CSIRO, 2012. Qui Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống và Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu – Thí Điểm Nghiên Cứu cho Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam. Báo Cáo Tổng Hợp Kết Quả Dự Án.

  4.4.Vietnam Netherlands Cooperation, 2011. Towards a Mekong Delta Plan: Synthesis of Water Sector Assessment. Prepared by Deltares in commission of the Delta Coordinator of Directorate General Water in the framework of the Mekong Delta Programme. 57 pages.

  4.IGES (Institute for Global Environmental Strategies), 2011. Payment for Environmental Services in Vietnam: An Analysis of the Pilot Project in Lam Dong Province. 47 pages. (8.2.2)

  4.5.AquaClimate, 2009. Perception of climate change impacts and adaptation of catfish farming in the Mekong delta, Vietnam: Focus group discussions and stakeholder workshop Report 2009. The Report is in the framework of the project: Strengthening Adaptive Capacities to the Impacts of Climate Change in Resource-poor Small-scale Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the Aquaculture and Aquatic Resources-dependent Sector in the South and South-East Asia Region. 26 pages.

  4.6.ADB, 2010. Ho Chi Minh City Adaptation to Climate Change. Summary Report. 36 pages.

  4.7.ADB, 2011. Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long – Phần A. Báo cáo tổng kết. 240 trang.

  4.8.WWF, 2009. The Greater Mekong and Climate Change : Biodiversity, Ecosystem Services and Development at Risk. 31 pages.

  4.9.SRD, 2011. Báo cáo tổng hợp một số hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ. 24 trang.

  4.10.IWMI and SIDA, 2010. Rethinking Agriculture in the Greater Mekong Subregion How to sustainably meet food needs, enhance ecosystem services and cope with climate change. (Johnston, R. M.; Hoanh, C. T.; Lacombe, G.; Noble, A. N.; Smakhtin, V.; Suhardiman, D.; Kam, S. P.; Choo, P. S). Colombo, Sri Lanka:  International Water Management. 26 pages.

  4.11a.ADB, 2011. Socialist Republic of Viet Nam: Climate Change Impact and Adaptation Study in the Mekong Delta: Ca Mau Atlas. 46 pages (Vietnamese).

  4.11b.ADB, 2011. Socialist Republic of Viet Nam: Climate Change Impact and Adaptation Study in the Mekong Delta: Ca Mau Atlas. 46 pages (English).

  4.12a.ADB, 2011. Socialist Republic of Viet Nam: Climate Change Impact and Adaptation Study in the Mekong Delta: Kien Giang Atlas. 61 pages (Vietnamese).

  4.12b.ADB, 2011. Socialist Republic of Viet Nam: Climate Change Impact and Adaptation Study in the Mekong Delta: Kien Giang Atlas. 61 pages (English).

  4.13.WVV, 2012. Vulnerability and Capacity Assessment Report for the project “Community-based Adaptation to Climate Change (CBAC) in Ca Mau”. 67 pages.

  4.14.WWF, 2012.  Rapid Integrated & Ecosystem-Based Assessment of Climate Change Vulnerability & Adaptation for Ben Tre Province, Vietnam. Can Tho. 89 pages.

  4.15.Southern Institute for Water Resource Planning, 2008. Study on Climate Change Scenarios Assessment for Ca Mau Province. Final Technical Report. 203 pages.

  4.16.WWF, 2012. Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre. Hà Nội. 77 trang.

  4.17.Lê Anh Tuấn, 2009. Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái và phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn “Dự trữ sinh quyển và phát triển nông thôn bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long”. Thành phố Cần Thơ, 506/6/2009. 10 trang.

   4.18.Lê Anh Tuấn, 2010. Tác động của biến đổi khí hậu lên tính đa dạng sinh học trong các khu đất ngập nước và bảo tồn thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn “Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Biến đổi Khí hậu”, Thảo cầm viên Saigon, 22/5/2010. 8 trang.

  4.19.Lê Anh Tuấn, 2012. Tác động của biến đổi khí hậu lên di sản văn hóa và bảo tàng ở lưu vực sông Mêkông và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Hội thảo quốc tế “Bảo tàng với di sản văn hóa ở lưu vực sông Mêkông và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Thành phố Huế, Việt Nam. 11-12/6/2012. 12 trang

  4.20.Lê Anh Tuấn, 2010. Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên tính đa dạng sinh học và xu thế di dân vùng bán đảo Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo khoa học “Bảo tồn các giá trị dự trữ sinh quyển và hỗ trợ cư dân vùng ven biển tỉnh Cà Mau trước biến đổi khí hậu”, Thành phố Cà Mau, 25/4/2010. 9 trang.

  4.21.Lê Anh Tuấn, 2009. Tổng quan về nghiên cứu biến đổi khí hậu và các hoạt động thích ứng ở miền Nam Việt Nam. Hội thảo “Cùng nổ lực để thích ứng biến đổi khí hậu”  CSRD – Acacia – Both ENDS – IVM, Thành phố Huế, Việt Nam. 11-13/5/2009. 10 trang

  4.22.Lê Anh Tuấn và Trần Thị Kim Hồng, 2012. Đánh giá tổn thương và khả năng thích nghi ở hộ gia đình trước thiên tai và biến đổi khí hậu trong khu vực thuộc quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học 2012:22b 221-230.

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy